MAS Královská stezka o.p.s. si dovoluje srdečně pozvat všechny na seminář k 4. výzvě MAS Programu rozvoje venkova (Fiche 1, 3 a 4)

Datum konání: 27. ledna 2020
Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry
Čas konání: od 15 hod

Program:

 1. Přivítání účastníků
 2. Představení vyhlašované Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch, Fiche 3 Potravinářství, Fiche 4 Zpřístupnění přírody (podmínky, kritéria přijatelnosti, oprávnění žadatelé, výše způsobilých výdajů)
 3. Proces podání Žádosti o dotaci na MAS, Portál farmáře
 4. Hodnocení a výběr projektů, průběh další administrace
 5. Dotazy a diskuze

Na setkání se těší: Mgr. Gustav Charouzek a zaměstnanci MAS, kontakt: 774 489 322, 603 201 840, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva ve formátu PDF

 

Rada Kraje Vysočina spustila sběr přihlášek a vyhlásila podmínky pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost na svém jednání 29. 10. 2019.

"Jste-li organizace, které není lhostejné téma společensky odpovědného chování, dobrovolně integrujete sociální a ekologická hlediska do každodenních operací a interakcí se zákazníky, je ojedinělé ocenění hejtmana Kraje Vysočina určeno právě vám," uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

 1. soukromý sektor:
  (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu)
  a.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
  a.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
  a.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
 2. veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
  b.1 obce,
  b.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
  b.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2019.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Udělení Ceny se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).

Uzávěrka přihlášek je stanovena do 31. 1. 2020. Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2020.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:

 • Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je odborným partnerem soutěže "Začínáme v Kraji Vysočina", kterou vyhlašuje agentura Czech Invest.

Popis soutěže a dokumenty ke stažení jsou zde: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-start-upy/Aktivity/Soutez-Zaciname-v-Kraji-Vysocina

 

Od 1. prosince 2019 bude v ČR zahájen provoz nového satelitního mýtného systému. Zaregistrovat se do nového mýtného systému je možné od 23. září 2019 na Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, Benešova 13, Jihlava.

V období od 23. září 2019 do 29. listopadu 2019 platí pro registraci vozidel a výdej palubních jednotek pro nové mýto prodloužená provozní doba Po - Pá 7:30 - 19:00 hod.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v pondělí 13. května v klubu Oko Havlíčkův Brod Valnou hromadu – shromáždění členů.

Ludmila Dočkalová, předsedkyně představenstva OHK Havlíčkův Brod, seznámila přítomné členy se Zprávou o činnosti komory za rok 2018. OHK Havlíčkův Brod je organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb, členské základny.

 • F_1
 • F_2
 • F_3

OHK Havlíčkův Brod má 65 členů a v roce 2018 připravila zajímavé akce. Například 6. listopadu v klubu Oko firemní den – veletrh pracovních příležitostí v rámci projektu Na správné místo. OHK zajišťovala v rámci podpory technických oborů exkurze do firmy B:Tech, a. s., pro žáky základních a středních škol. V souvislosti s tím vznikl ve firmě B_Tech, a. s., elektrotechnický kroužek, který pravidelně navštěvuje 30 žáků základních škol. Za práci v OHK byli oceněni Merkurovými medailemi dva členové: zlatou Merkurovu medaili obdržel Jiří Holešák, který založil brodskou OHK a byl jejím dlouholetým předsedou. Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B: Tech, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. V roce 2019 bude OHK Havlíčkův Brod nadále pořádat semináře pro své členy a setkání se zajímavými lidmi. Dále bude podporovat různé akce: Čistá řeka, Kit Show Vysočina, kurz programování v řídicím systému Fanuc a T – PROFI (talenty pro firmy).

Celý článek na Vysočina News

 

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ /ID O02807.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
 • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
 • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
 • Zvyšování atraktivity našeho regionu pro občany
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

 • sdílení kontaktů firem zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0, příklady dobré praxe - www.vysocina40hub.cz, www.fb.com/vysocina40
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakty - asistenční centra:

 • Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - Petra Poláková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Petr Dočkal, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Jihlava - Tomáš Prchal, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Jana Vránová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Třebíč - Michaela Horká, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou - Dana Fialová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Pozvánka na valnou hromadu – shromáždění členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Místo konání: Cafe-art OKO, s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod
Termín: pondělí dne 13. května 2019 od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2019
 8. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2019 na XXXI. sněm Hospodářské komory České republiky – 23. 5. 2019
 9. Volba 5 delegátů a 1 náhradníka na členskou schůzi Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v roce 2019 – Jihlava 14. 5. 2019
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

V případě, že se nesejde v určenou hodinu zahájení valné hromady nadpoloviční počet členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, koná se náhradní valná hromada na stejném místě dne 13. května 2019 od 16:30 hodin bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 30. dubna 2019

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová
předsedkyně představenstva

Pozvánka ve formátu PDF 

 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala v úterý 19. února prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči krajské kolo odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

Úkolem pěti soutěžních týmů složených z žáků základních a středních škol a zástupce místní firmy bylo sestrojení funkčního modelu lanové dráhy ze stavebnice Merkur podle montážního návodu. Všem týmům se podařilo úkol splnit a sestavený model lanovky v daném časovém limitu rozpohybovat. Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si odnesl tým ze Žďárska, zastoupený firmou COMPAS automatizace, spol. s r. o., a složený z žáků 2. ZŠ Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Na druhém místě se umístil tým zastupující Havlíčkobrodsko (Technocon, s. r. o., Havlíčkův Brod, ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou, Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou) a na třetím místě se umístil jihlavský tým (BOSCH Diesel, s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava). Dalšími účastníky soutěže byly týmy z Pelhřimovsku (Conteg, spol. s r. o. , ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Třebíč (NUVIA, a. s. , ZŠ Oslavická, Střední průmyslová škola Třebíč).

„Tým Havlíčkobrodska byl ve složení: kapitán Martin Robovský z firmy Technocon, s. r. o., Havlíčkův Brod, žáci ze ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou Tomáš Pros, Jan Zdražil a Ondřej Zlata. Studenti Tereza Čecháčková, Adéla Vařbuchtová a Robert Konopáč z Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Z této školy byl i pedagogický dozor Jiří Mráček,“ uvedl Aleš Kadlec z Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod.

Členové vítězného týmu obdrželi sady nářadí, které poskytla firma Wera Werk, s. r. o., a zajistili si postup do národního kola, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v Praze.

 • 20190219_115621
 • 20190219_132339
 • IMG_6551-2
 • IMG_6618-2

Celý článek na Vysočina News.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v úterý 5. února v kavárně Cafe – art Oko pro své členy setkání s Janou Kopeckou, jednatelkou společností CHEOPS, spol. s r. o., a KOPECKY-CHEOPS, s. r. o., z Chotěboře. Přítomní účastníci se seznámili o účasti na podnikatelských misí organizovaných Hospodářskou komorou ČR do Asie a Makedonie.

Zástupci obou firem mohli zavítat do Čínské lidové republiky, Arménie, Makedonie a Kazachstánu. „Pro mě to byly neobyčejné zážitky. Velkým přínosem byla možnost sehnat obchodní kontakty na takové úrovni, které by naše firma v navštívených zemích nesehnala. Hospodářská komora ČR je zárukou pro zahraniční partnery,“ uvedla Jana Kopecká, která zastupovala firmu na dodávku zařízení pro pivovary. Během zahraničních cest získali velké množství zakázek.

Celý článek včetně fotografií na Vysočina News.