vyhlášená v souladu

se Statutem účelového Fondu Vysočiny

 1. Název programu:

  ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

  Program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení

 2. Celkový objem finančních prostředků: 10 000 000 Kč

 3. Vazba programu na Strategii rozvoje Kraje Vysočina:

  Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost
  Opatření 1.2: Konkurenceschopné podnikatelské prostředí
 4. Účel programu:

  Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků. Cílem programu je proto posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových strojů, zařízení a výrobních prostředků.

 5. Popis a rozsah programu:

  K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • pořízení nových nebo použitých strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • technické zhodnocení stávajících či nově pořizovaných strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů

  V rámci odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíl 10 (Výroba potravinářských výrobků) a oddíl 11 (Výroba nápojů) mohou být podpořeny pouze projekty, jejichž předmětem není výroba a zpracování výrobků spadajících do oblasti Společné zemědělské politiky.

 6. Příjemci dotace:

  Příjemce dotace musí splnit všechny níže uvedené podmínky:

  • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti průmyslové výroby (sekce C - zpracovatelský průmysl) a stavebnictví (sekce F), jejichž projekt je zároveň realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - zpracovatelský průmysl a sekce F - stavebnictví,
  • Podnikatelé mající sídlo na území Kraje Vysočina,
  • Podnikatelé, kteří mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců,
  • Podnikatelé, kteří vznikli nejpozději k 31. 12. 2018,
  • Příjemcem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.

  V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována:

  • podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
 7. Lokalizace projektů:

  Kraj Vysočina

 8. Uznatelné a neuznatelné náklady:

  • Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.

  • Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu a musí být doloženy účetními doklady.

  • Projekt popsaný v žádosti se musí skládat pouze z uznatelných nákladů. V případě, že obsahem žádosti budou i neuznatelné náklady popsané níže, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu.

  • Mezi neuznatelné náklady patří:
   1. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený v poměrné výši), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
   2. alkohol a tabákové výrobky,
   3. náklady na nákup věcí osobní potřeby,
   4. úhrada úvěrů a půjček,
   5. penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
   6. náklady na publicitu,
   7. dotace a dary,
   8. náklady na pohoštění,
   9. běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
   10. mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
   11. drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč),
   12. stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
   13. zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací stroje a tiskárny, stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů,
   14. vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, lešení a mobilní oplocení,
   15. zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
   16. vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, nábytek apod.),
   17. nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
   18. náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky,
   19. náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
   20. leasing,
   21. projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
   22. nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy a vleky za auto,
   23. nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
   24. HW a SW nesouvisející s výrobním procesem.
  • Mezi uznatelné náklady patří:
   1. nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

   2. technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

   3. nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,

   4. náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

  • Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

 9. Kritéria pro hodnocení žádosti

  U všech doručených žádostí bude provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě.

  U žádostí, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě, bude provedeno hodnocení dle základních a specifických kritérií pro posuzování projektů:

  Základní kritéria:

  1. Odůvodnění projektu (bodové rozpětí 0-2)
  2. Vhodnost a proveditelnost aktivit projektu (bodové rozpětí 0-2)
  3. Přínos projektu pro cílové skupiny (bodové rozpětí 0-2)
  4. Časový harmonogram realizace projektu (bodové rozpětí 0-2)
  5. Schopnost žadatele projekt zrealizovat (bodové rozpětí 0-2)
  6. Reálný a transparentní rozpočet nákladů projektu (bodové rozpětí 0-2)
  7. Úroveň zpracování projektu (bodové rozpětí 0-2)

  Specifická kritéria:

  1. počet zaměstnanců podnikatelského subjektu (bodové rozpětí 0-2 body)

   0 bodů - bez zaměstnanců

   2 body – se zaměstnanci

  2. podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením (bodové rozpětí 0-3 body)

   0 bodů – do 4 %

   1 bod – 4,1 % až 10 %

   3 body – více než 10 %

  3. přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele (bodové rozpětí 0-5 bodů)

   0 bodů - realizace projektu zajistí žadateli pouze pokračování jeho podnikatelské činnosti bez kvantitativní nebo kvalitativní změny výroby

   2 body - realizace projektu zajistí žadateli zvýšení nebo zkvalitnění výroby (stejný typ vykonávaných činností či vyráběných výrobků, ale v lepší kvalitě či vyšším počtu)

   5 bodů - realizace projektu zajistí žadateli výrazné zlepšení jeho konkurenceschopnosti na trhu (žadatel bude díky realizaci projektu schopen vykonávat nové činnosti nebo produkovat nové výrobky)

  4. sektor podnikání dle odvětvové klasifikace CZ-NACE (bodové rozpětí 0-6 bodů)

   0 bodů - sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíly 16 (Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku) a 31 (Výroba nábytku)

   3 body - celá sekce F (stavebnictví) a sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíl 25 (Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení)

   6 bodů - všechny oddíly sekce C (zpracovatelský průmysl) vyjma oddílů vyjmenovaných výše

  5. projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeném ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ (bodové rozpětí 0-3 body)

   0 bodů – obvody obcí s rozšířenou působností Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou

   3 body – obvody obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř a Třebíč

  6. přidělení dotace v rámci programu Rozvoj podnikatelů v letech 2018 až 2019 (bodové rozpětí 0-4 body)

   0 bodů - dotace přidělena naposledy v roce 2019

   2 body – dotace přidělena naposledy v roce 2018

   4 body - dotace nebyla přidělena ani v roce 2018 ani v roce 2019

  7. hodnota pořizovaného stroje1 (bodové rozpětí 0-5 bodů)

   0 bodů - do 100 000 Kč

   3 body - 100 000 až 300 000 Kč

   5 bodů – více než 300 000 Kč

  8. stáří pořizovaného stroje (bodové rozpětí 0-2 body)

   0 bodů - použitý starší stroj

   2 body – nový stroj

  O přiznání dotace konkrétním žadatelům rozhoduje příslušný orgán kraje.

  O poskytnutí dotace v rámci programu bude rozhodnuto nejpozději do 30. 9. 2020 a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Fondu Vysočiny (www.fondvysociny.cz) – odkaz „Vyhodnocené programy“ nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Žadatelé, kterým nebude poskytnuta podpora, budou informováni garantem prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

 10. Minimální a maximální výše dotace:

  Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

 11. Minimální podíl příjemce dotace:

  50 % celkových nákladů projektu

 12. Časový harmonogram realizace projektu:

  Projekt může být zahájen nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je říjen 2020.

 13. Platební podmínky

  Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou podrobněji stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace je k dispozici na www.fondvysociny.cz.

  Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet žadatele, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.

  Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.

  Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rovněž nebude umožněno měnit zásadním způsobem zaměření podpořeného projektu.

  Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu, jiných fondů či poskytovatelů se nevylučuje. Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů kraje na realizaci jednoho projektu není možný.

  Žadatel je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem získaným z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu kraje. Žadatel nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let ode dne nabytí platnosti smlouvy o poskytnutí dotace převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí majetek či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu kraje.

 14. Termíny a podmínky podání žádosti o dotaci:

  Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři. Žádost musí být vyplněna v počítači nikoliv rukou.

  Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz, kde lze najít i návod pro práci s elektronickými formuláři.

  Způsob podání žádosti:

  Po finálním vyplnění elektronického formuláře žádosti je nutné odeslat data z formuláře pomocí ikonky „Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti“, kterou najdete na první straně formuláře a je určená k překlopení dat z formuláře do elektronické databáze kraje. Pro tento úkon je nutné mít počítač připojen k internetu. Po odeslání dat bude vygenerován „Kód elektronické žádosti“, který se automaticky doplní do žádosti. Pokud po doplnění el. kódu do formuláře byly ve formuláři prováděny ještě nějaké úpravy, je nutné získat nový kód stejným způsobem. Po doplnění „Kódu elektronické žádosti“ je následně nutné žádost vytisknou papírově, případně do formátu PDF a odeslat ji na krajský úřad podle jedné z uvedených variant:

  Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“

  Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně dokladů nutných k posouzení žádosti (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 (Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle podacího razítka. Za podání v termínu v poslední den lhůty se považuje i den předání poštovní službě).

  Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“.

  Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“

  Originál formuláře žádosti bude odeslán v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 e-mailem na adresu podatelny KrÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Za originál elektronicky vyplněné žádosti se považuje elektronicky podepsaný formulář žádosti či e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, jež obsahuje vyplněný formulář žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii a vznikly v listinné podobě, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“. V případě podání žádosti prostřednictvím e-mailu je nutné respektovat požadavky na elektronická podání Krajského úřadu Kraje Vysočina, uvedené na adrese http://www.kr-vysocina.cz/podatelna-krajskeho-uradu-kraje-vysocina/d-4032052/p1=2052.

  Varianta 3 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“

  Formulář bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu) včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“.

 15. Doklady nutné k posouzení žádosti:

  1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru osob pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti. Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU.

   Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny považován i elektronicky podepsaný výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz (žadatel tento výpis získá po zadání IČO ve vyhledávání a následně po kliknutí na výpis platných vytiskne pdf verzi výpisu) nebo z webu www.rzp.cz, pokud obsahuje výše uvedené identifikační údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu PDF. Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.

   V případě, že doklad o právní subjektivitě nebude ani po výzvě k doplnění obsahovat požadované údaje o žadateli uvedené výše, bude žádost žadatele vyřazena z dalšího hodnocení.

  2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí
   o poskytnutí dotace. Tyto náležitosti dokládají všechny právnické osoby, netýká se fyzických osob podnikajících.

  3. Informace o firmě – počet zaměstnanců k datu podání žádosti (včetně uvedení počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením), historie firmy, představení výrobního programu, stanovení konkurenčních předností firmy, přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele (max. 1 strana A4).

  4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (možno řešit formou cenové nabídky od dodavatele; nelze okopírovat tabulku z bodu 7 žádosti) Pokud bude doložena cenová nabídka v cizí měně, je třeba doložit i její přepočet na Kč.

  5. Foto pořizovaného stroje (může být i ilustrační).

 16. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):

  Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

  Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování, Luděk Hrůza, tel. 564 602 543, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Před finálním podáním žádosti je možné si nechat žádost zkontrolovat výše uvedenou osobou, můžete se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska administrativního pochybení.

 17. Závěrečná ustanovení

  Žadatelé budou garantem programu vyzváni pouze k doplnění chybějících dokladů nutných k posouzení žádosti uvedených v bodě 15) výzvy a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

  Žádost, která nesplňuje ostatní formální náležitosti dle podmínek výzvy (např. překročení maximální výše požadované dotace, nedodržení minimálního podílu příjemce dotace) nebo bude zaslána mimo termín vymezený pro podávání žádostí, bude z hodnocení vyřazena.

  Podpora z Fondu Vysočiny nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení.

1 V případě, že projekt řeší pořízení více strojů, bude posuzována hodnota nejdražšího z nich.