Rádi bychom informovali o nové výzvě Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I. (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/) v rámci OP TAK, která je zveřejněná na webu MAS zde: https://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost/op-tak-1-vyzva/.

Předpokládané vyhlášení výzvy na naší MAS je 15. listopadu 2023.

Tato výzva je určena malým a středním podnikům (MSP), kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Věcně je výzva zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity (podporované aktivity):

 • robotizace, automatizace, digitalizace
 • web, cloud
 • komunikační a identifikační infrastruktura

Mezi nepodporované aktivity se řadí např:

 • prostá obnova majetku
 • pořízení kolových a pásových vozidel a strojů
 • stavební práce
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení atp.

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem, podmínkou výzvy je právě jedno místo realizace projektu. Tímto jsou tedy vyloučeny mobilní provozovny.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt, který musí být jednoetapový. Dotace je proplácena ex-post.

Na jeden projekt je možno získat podporu ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů, dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1,07 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů ve výši 7 %). Do způsobilých výdajů lze započítat dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, služby a nepřímé náklady - max. ve výši 7 % celkových způsobilých nákladů.

Aby bylo možné jednotlivé podnikatelské záměry v rámci OP TAK podpořit, je třeba vždy splnit dané podmínky výzvy:

 1. v případě pořízení jakýchkoliv "výrobních" technologií musí daná technologie zahrnovat příslušenství po manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu
 2. integrovat veškeré pořizované technologie s nadřazeným podnikovým informačním systémem (ERP, MES, MIS, atp.), příp. s nějakou cloudovou službou, jejímž prostřednictvím budou procesy řízeny. Není možné postavit podnikatelský záměr jen na pořízení solitérní technologie či služby, která nebude připojena do vnitropodnikové sítě žadatele a nebude integrována s nadřazeným podnikovým informačním systémem.
 3. pořizované technologie musí přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o prostou technologickou obměnu, musí pro společnost přinášet nové technologické řešení

Příklady přijatelných podnikatelských záměrů v rámci výzvy OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD):

 1. Výroba dřevěných truhlářských výrobků - pořízení robotického pracoviště na prořezávání pokosnic. Nový stroj by většinu většinu úkonů vyřešil sám prostřednictvím robotické ruky, čímž odpadá přítomnost pracovníka na pracovišti. Stroj by byl propojen i s vnitřním výrobním systémem ve firmě. Stačilo by jen v počítači zadat do systému, co se vyrábí, přistavit materiál a stroj by pak vše provedl sám.
 2. Automatizace výroby zubních náhrad zubní laboratoří - pořízení CAD/CAM výrobního centra zahrnujícího skener, CAD software, frézu a pec. Podmínkou podpořitelnosti projektu je integrace na úrovni všech pořizovaných technologií, veškeré technologie také musí umožňovat vzájemnou datovou komunikaci.
 3. Rozšíření e-shopu/webu firmy a jeho propojení se skladem
 4. Pořízení technologie pro vybavení hybridní prodejny 24/7 - nákup technologií umožňující bezobslužný provoz prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu, softwaru příp. cloudových služeb, které umožní fungování prodejny https://www.mpo.cz/.../podpora-prodejen-s-bezobsluznym.../

Veškeré informace lze nalézt na webu MAS Královská stezka.