Hospodářská komora České republiky (dále jen "hospodářská komora") se zřizuje k podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb podnikatelů působících v oborech mimo zemědělství a lesnictví.

Komora sdružuje na územním celku právnické a fyzické osoby zapsané v jí vedených dílčích seznamech. Komora je povinna poskytovat údaje o své členské základně Hospodářské komoře České republiky, která tato data souhrnně zpracovává.

Členu Komory může být výkon práv a povinností vyplývajících z členství v Komoře pozastaven za podmínek a z důvodů stanovených vnitřním předpisem Komory.

Člen Komory je oprávněn zejména:

 • V souladu se zákonem, statutem a volebním řádem Komory volit a být volen do orgánů Komory, jakož i do orgánů Hospodářské komory České republiky,
 • využívat služeb poskytovaných Komorou,
 • obracet se ke smírčí komisi Hospodářské komory ČR,
 • podílet se na činnosti Komory, zejm. předkládat své podněty,připomínky a návrhy,
 • požadovat ochranu svých zájmů podle zákona a vyplývajících z členství v Komoře,
 • požívat veškerých výhod, které Komora svým členům poskytuje,
 • být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek.

Člen Komory je povinen zejména:

 • Vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dodržovat statut, jednací a volební řád Komory,
 • řádně platit stanovené členské příspěvky,
 • plnit usnesení orgánů Komory,
 • oznamovat Komoře neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby,které jsou podstatné pro vedení členské evidence,
 • přispívat podle svých možností k plnění úkolů Komory pracovat podle svých sil a schopností při výkonu podnikatelské činnosti a dbát podnikatelské etiky.

V případě neplnění členských povinností nebo pokud člen trvale, hrubě nebo opakovaně porušuje zákon, statut, či jednací řád Komory a nápravy nelze dosáhnout jinými prostředky, může být člen z Komory vyloučen. Před vyloučením představenstvo Komory upozorní člena na zjištěné nedostatky a stanoví mu přiměřenou lhůtu na vyjádření.

Výše ročního členského příspěvku člena Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v závislosti na počtu zaměstnanců k 31. prosinci předcházejícího kalendářního roku činí:

člen bez zaměstnanců 1.150,- Kč
člen s 1 až 9 zaměstnanci 5.500,- Kč
člen s 10 až 49 zaměstnanci 6.000,- Kč
člen s 50 až 249 zaměstnanci 7.000,- Kč
člen s 250 až 999 zaměstnanci 9.000,- Kč
člen s 1000 a více zaměstnanci 11.000,- Kč
člen škola 3.000,- Kč

 

Chci se stát členem

V případě zájmu o členství v Hospodářské komoře Havlíčkův Brod odešlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu predseda@hkhb.org.