Název projektu: Predikce trhu práce - KOMPAS

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Stručný obsah projektu


Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.

V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů.

Při tvorbě modelů bude využito doposud vytvořených modelů, které budou zdokonaleny tak, aby jejich výstupy jednak splňovaly nároky, které jsou na predikce kladeny a aby dále umožnily predikce na regionálních úrovních.

Vytvořené modely predikcí trhu práce budou založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu.

Projekt má 3 hlavní cíle

 • Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni.
 • Tvorbu predikcí regionálních trhů práce.
 • Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV.

Navržené řešení zahrnuje

 • Zmapování potřeb/očekávání relevantních aktérů trhu práce, potenciálních uživatelů výstupů predikčních modelů trhu práce.
 • Zmapování probíhajících a nastupujících trendů na trhu práce, které významně ovlivňují nastavení parametrů modelů, a to zejména s nástupem čtvrté průmyslové revoluce, kdy se dají očekávat významné změny v celé řadě oblastí včetně trhu práce, vzdělávání.
 • Zkvalitnění doposud vytvářeného modelu na základě zjištěných potřeb tak, aby došlo k dosažení očekávaných výstupů, a to včetně respektování regionální úrovně.
 • Zajištění dat v dlouhodobé perspektivě s potřebnou vypovídající hodnotou, která budou respektovat princip efektivnosti a udržitelnosti.
 • Zkvalitnění existující podoby monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi zaměstnavateli tak, aby byl využitelný pro zkvalitnění výstupů projekcí trhu práce.
 • Vytvoření regionálních struktur pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu práce.
 • Zpracování koncepce „Barometr trhu práce v regionech“.
 • Verifikace modelem dosažených výstupů s pomocí znalostí získaných prostřednictvím Barometru trhu práce, pracovních skupin a reálných statistických dat.
 • Vytvoření relevantních analytických výstupů na národní a regionální úrovni.
 • Vytvoření webové aplikace, která bude dostupná široké skupině uživatelů, obsahující informace vztahující se k současné situaci a predikovanému vývoji na trhu práce z hlediska jednotlivých skupin povolání a úrovni vzdělání.
 • Rozšíření odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce.

Přínosy projektu pro cílové skupiny

Výstupy projektu napomohou následujícím cílovým skupinám:

 • státní správě – při tvorbě strategických materiálů jak dlouhodobého tak i krátkodobého charakteru;
 • veřejným službám zaměstnanosti – při koncipování a realizaci efektivní APZ, zejména v oblasti rekvalifikací;
 • samosprávě – při tvorbě strategických materiálů jak dlouhodobého tak i krátkodobého charakteru na regionální a lokální úrovni;
 • odborům/oddělením regionálního rozvoje – při rozhodování v oblasti investic a plánovaného rozvoje na regionální a lokální úrovni;
 • odborům/oddělením vzdělávání – při plánování vzdělávací politiky a tvorbě opatření na podporu oborů vzdělání s předpokládanou vyšší mírou uplatnitelnosti na trhu práce;
 • vzdělávacím institucím – při aktualizaci vzdělávacích programů zohledňujících výsledky predikcí z hlediska obsahu vzdělávání a kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce;
 • zaměstnavatelům (zaměstnavatelským a profesním sdružením) – při plánování svého rozvoje, zejména v oblasti náboru nových pracovníků a personálního rozvoje zaměstnanců;
 • subjektům, které se zabývají personální činností a poradenstvím – při práci s klienty a formulaci doporučení pro perspektivní kariérní rozvoj klientů.