vyhlášená v souladu

se Statutem účelového Fondu Vysočiny

 1. Název programu:

  ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

  Program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení

 2. Celkový objem finančních prostředků: 10 000 000 Kč

 3. Vazba programu na Strategii rozvoje Kraje Vysočina:

  Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost
  Opatření 1.2: Konkurenceschopné podnikatelské prostředí
 4. Účel programu:

  Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků. Cílem programu je proto posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových strojů, zařízení a výrobních prostředků.

 5. Popis a rozsah programu:

  K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • pořízení nových nebo použitých strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • technické zhodnocení stávajících či nově pořizovaných strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů

  V rámci odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíl 10 (Výroba potravinářských výrobků) a oddíl 11 (Výroba nápojů) mohou být podpořeny pouze projekty, jejichž předmětem není výroba a zpracování výrobků spadajících do oblasti Společné zemědělské politiky.

 6. Příjemci dotace:

  Příjemce dotace musí splnit všechny níže uvedené podmínky:

  • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti průmyslové výroby (sekce C - zpracovatelský průmysl) a stavebnictví (sekce F), jejichž projekt je zároveň realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - zpracovatelský průmysl a sekce F - stavebnictví,
  • Podnikatelé mající sídlo na území Kraje Vysočina,
  • Podnikatelé, kteří mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců,
  • Podnikatelé, kteří vznikli nejpozději k 31. 12. 2018,
  • Příjemcem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.

  V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována:

  • podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
 7. Lokalizace projektů:

  Kraj Vysočina

 8. Uznatelné a neuznatelné náklady:

  • Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.

  • Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu a musí být doloženy účetními doklady.

  • Projekt popsaný v žádosti se musí skládat pouze z uznatelných nákladů. V případě, že obsahem žádosti budou i neuznatelné náklady popsané níže, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu.

  • Mezi neuznatelné náklady patří:
   1. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený v poměrné výši), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
   2. alkohol a tabákové výrobky,
   3. náklady na nákup věcí osobní potřeby,
   4. úhrada úvěrů a půjček,
   5. penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
   6. náklady na publicitu,
   7. dotace a dary,
   8. náklady na pohoštění,
   9. běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
   10. mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
   11. drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč),
   12. stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
   13. zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací stroje a tiskárny, stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů,
   14. vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, lešení a mobilní oplocení,
   15. zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
   16. vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, nábytek apod.),
   17. nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
   18. náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky,
   19. náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
   20. leasing,
   21. projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
   22. nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy a vleky za auto,
   23. nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
   24. HW a SW nesouvisející s výrobním procesem.
  • Mezi uznatelné náklady patří:
   1. nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

   2. technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

   3. nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,

   4. náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

  • Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

 9. Kritéria pro hodnocení žádosti

  U všech doručených žádostí bude provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě.

  U žádostí, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě, bude provedeno hodnocení dle základních a specifických kritérií pro posuzování projektů:

  Základní kritéria:

  1. Odůvodnění projektu (bodové rozpětí 0-2)
  2. Vhodnost a proveditelnost aktivit projektu (bodové rozpětí 0-2)
  3. Přínos projektu pro cílové skupiny (bodové rozpětí 0-2)
  4. Časový harmonogram realizace projektu (bodové rozpětí 0-2)
  5. Schopnost žadatele projekt zrealizovat (bodové rozpětí 0-2)
  6. Reálný a transparentní rozpočet nákladů projektu (bodové rozpětí 0-2)
  7. Úroveň zpracování projektu (bodové rozpětí 0-2)

  Specifická kritéria:

  1. počet zaměstnanců podnikatelského subjektu (bodové rozpětí 0-2 body)

   0 bodů - bez zaměstnanců

   2 body – se zaměstnanci

  2. podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením (bodové rozpětí 0-3 body)

   0 bodů – do 4 %

   1 bod – 4,1 % až 10 %

   3 body – více než 10 %

  3. přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele (bodové rozpětí 0-5 bodů)

   0 bodů - realizace projektu zajistí žadateli pouze pokračování jeho podnikatelské činnosti bez kvantitativní nebo kvalitativní změny výroby

   2 body - realizace projektu zajistí žadateli zvýšení nebo zkvalitnění výroby (stejný typ vykonávaných činností či vyráběných výrobků, ale v lepší kvalitě či vyšším počtu)

   5 bodů - realizace projektu zajistí žadateli výrazné zlepšení jeho konkurenceschopnosti na trhu (žadatel bude díky realizaci projektu schopen vykonávat nové činnosti nebo produkovat nové výrobky)

  4. sektor podnikání dle odvětvové klasifikace CZ-NACE (bodové rozpětí 0-6 bodů)

   0 bodů - sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíly 16 (Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku) a 31 (Výroba nábytku)

   3 body - celá sekce F (stavebnictví) a sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíl 25 (Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení)

   6 bodů - všechny oddíly sekce C (zpracovatelský průmysl) vyjma oddílů vyjmenovaných výše

  5. projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeném ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ (bodové rozpětí 0-3 body)

   0 bodů – obvody obcí s rozšířenou působností Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou

   3 body – obvody obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř a Třebíč

  6. přidělení dotace v rámci programu Rozvoj podnikatelů v letech 2018 až 2019 (bodové rozpětí 0-4 body)

   0 bodů - dotace přidělena naposledy v roce 2019

   2 body – dotace přidělena naposledy v roce 2018

   4 body - dotace nebyla přidělena ani v roce 2018 ani v roce 2019

  7. hodnota pořizovaného stroje1 (bodové rozpětí 0-5 bodů)

   0 bodů - do 100 000 Kč

   3 body - 100 000 až 300 000 Kč

   5 bodů – více než 300 000 Kč

  8. stáří pořizovaného stroje (bodové rozpětí 0-2 body)

   0 bodů - použitý starší stroj

   2 body – nový stroj

  O přiznání dotace konkrétním žadatelům rozhoduje příslušný orgán kraje.

  O poskytnutí dotace v rámci programu bude rozhodnuto nejpozději do 30. 9. 2020 a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Fondu Vysočiny (www.fondvysociny.cz) – odkaz „Vyhodnocené programy“ nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Žadatelé, kterým nebude poskytnuta podpora, budou informováni garantem prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

 10. Minimální a maximální výše dotace:

  Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

 11. Minimální podíl příjemce dotace:

  50 % celkových nákladů projektu

 12. Časový harmonogram realizace projektu:

  Projekt může být zahájen nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je říjen 2020.

 13. Platební podmínky

  Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou podrobněji stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace je k dispozici na www.fondvysociny.cz.

  Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet žadatele, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.

  Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.

  Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rovněž nebude umožněno měnit zásadním způsobem zaměření podpořeného projektu.

  Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu, jiných fondů či poskytovatelů se nevylučuje. Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů kraje na realizaci jednoho projektu není možný.

  Žadatel je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem získaným z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu kraje. Žadatel nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let ode dne nabytí platnosti smlouvy o poskytnutí dotace převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí majetek či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu kraje.

 14. Termíny a podmínky podání žádosti o dotaci:

  Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři. Žádost musí být vyplněna v počítači nikoliv rukou.

  Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz, kde lze najít i návod pro práci s elektronickými formuláři.

  Způsob podání žádosti:

  Po finálním vyplnění elektronického formuláře žádosti je nutné odeslat data z formuláře pomocí ikonky „Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti“, kterou najdete na první straně formuláře a je určená k překlopení dat z formuláře do elektronické databáze kraje. Pro tento úkon je nutné mít počítač připojen k internetu. Po odeslání dat bude vygenerován „Kód elektronické žádosti“, který se automaticky doplní do žádosti. Pokud po doplnění el. kódu do formuláře byly ve formuláři prováděny ještě nějaké úpravy, je nutné získat nový kód stejným způsobem. Po doplnění „Kódu elektronické žádosti“ je následně nutné žádost vytisknou papírově, případně do formátu PDF a odeslat ji na krajský úřad podle jedné z uvedených variant:

  Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“

  Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně dokladů nutných k posouzení žádosti (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 (Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle podacího razítka. Za podání v termínu v poslední den lhůty se považuje i den předání poštovní službě).

  Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“.

  Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“

  Originál formuláře žádosti bude odeslán v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 e-mailem na adresu podatelny KrÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Za originál elektronicky vyplněné žádosti se považuje elektronicky podepsaný formulář žádosti či e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, jež obsahuje vyplněný formulář žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii a vznikly v listinné podobě, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“. V případě podání žádosti prostřednictvím e-mailu je nutné respektovat požadavky na elektronická podání Krajského úřadu Kraje Vysočina, uvedené na adrese http://www.kr-vysocina.cz/podatelna-krajskeho-uradu-kraje-vysocina/d-4032052/p1=2052.

  Varianta 3 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“

  Formulář bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci v termínu od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020 na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu) včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“.

 15. Doklady nutné k posouzení žádosti:

  1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru osob pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti. Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU.

   Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny považován i elektronicky podepsaný výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz (žadatel tento výpis získá po zadání IČO ve vyhledávání a následně po kliknutí na výpis platných vytiskne pdf verzi výpisu) nebo z webu www.rzp.cz, pokud obsahuje výše uvedené identifikační údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu PDF. Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.

   V případě, že doklad o právní subjektivitě nebude ani po výzvě k doplnění obsahovat požadované údaje o žadateli uvedené výše, bude žádost žadatele vyřazena z dalšího hodnocení.

  2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí
   o poskytnutí dotace. Tyto náležitosti dokládají všechny právnické osoby, netýká se fyzických osob podnikajících.

  3. Informace o firmě – počet zaměstnanců k datu podání žádosti (včetně uvedení počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením), historie firmy, představení výrobního programu, stanovení konkurenčních předností firmy, přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele (max. 1 strana A4).

  4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (možno řešit formou cenové nabídky od dodavatele; nelze okopírovat tabulku z bodu 7 žádosti) Pokud bude doložena cenová nabídka v cizí měně, je třeba doložit i její přepočet na Kč.

  5. Foto pořizovaného stroje (může být i ilustrační).

 16. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):

  Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

  Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování, Luděk Hrůza, tel. 564 602 543, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Před finálním podáním žádosti je možné si nechat žádost zkontrolovat výše uvedenou osobou, můžete se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska administrativního pochybení.

 17. Závěrečná ustanovení

  Žadatelé budou garantem programu vyzváni pouze k doplnění chybějících dokladů nutných k posouzení žádosti uvedených v bodě 15) výzvy a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

  Žádost, která nesplňuje ostatní formální náležitosti dle podmínek výzvy (např. překročení maximální výše požadované dotace, nedodržení minimálního podílu příjemce dotace) nebo bude zaslána mimo termín vymezený pro podávání žádostí, bude z hodnocení vyřazena.

  Podpora z Fondu Vysočiny nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení.

1 V případě, že projekt řeší pořízení více strojů, bude posuzována hodnota nejdražšího z nich.

 
Pro období letních prázdnin zprostředkováváme nabídku  pro děti členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod na příměstský tábor v Havlíčkově Brodě a Ledči nad Sázavou.
 
Kapacita je omezena vzhledem k očekávanému trvání epidemiologických opatření.
 
V ceně je oběd, svačina, pitný režim, cestovní pojištění a další náklady pobytu.
 
Bezlepkovou, nebo jinou speciální stravu je možno zajistit na základě dohody.
 
Sleva pro děti členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod 5% z ceny tábora.
 
 

Firma Pleas a.s. nabízí možnost výroby textilních roušek. Jde o roušky ze 100% bavlněného úpletu, přičemž je materiál použit ve 3, respektive ve 2 vrstvách.

Roušky je možné udržovat způsobem doporučovaným hygieniky, tj. je možné je vyvářet aniž by došlo k poškození materiálu.

 • DSC_0304
 • DSC_0306

Cena je 39 Kč s DPH / 1 kus, balení po 100 kusech.

Vzhledem k aktuálnosti problému a krátkým dodacím termínům nelze garantovat barvu roušky, musíme vyrábět ze skladového materiálu. Tím je barevnost roušek omezená.

Kontakt:
Bohumil Řihák, DiS.
Vedoucí odboru prodeje Pleas a.s.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

phone: + 420 569 463 207

mobil: + 420 602 451 881


Textilní roušky v kusových množstvích je také možné objednat od paní Sojkové:

 

Mám zaměstnance, kteří byli (na dovolené) v Itálii

Zaměstnavatel nemá právo ani povinnost zjišťovat, kde jeho zaměstnanci byli na dovolené.
Může jen doporučovat, aby zaměstnanci karanténní opatření neignorovali a respektovali všechna opatření zejména

 • splnili oznamovací povinnost vůči praktickému lékaři
 • chovali se zodpovědně (omezení kontaktu s dalšími osobami)

Zaměstnance je možné upozornit na důsledky porušení pravidel a karantény (kromě zvyšování zdravotních rizik i pokuta 3 mil. Kč). Zaměstnanci, kterým bude nařízena karanténa, mají nárok na náhradu mzdy ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku (stejně jako u dočasné pracovní neschopnosti). Pod dobu prvních 14 kalendářních dnů karantény náhradu mzdy platí zaměstnavatel.

Mám zaměstnance, kteří byli (služebně) v Itálii

Na některé osoby se povinnost hlásit se praktickému lékaři nevztahuje (řidiči nákladní dopravy, kteří přes Itálii jen tranzitují, řidiči a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů přes území anebo z území Itálie, piloti a posádky dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla). Pokud moji zaměstnanci nepatří mezi tyto vyňaté osoby, je třeba postupovat jako u těch, kteří byli na dovolené.

Co když nevím, kde zaměstnanci byli na dovolené, ale mám pochybnosti

Prvním krokem by vždy měla být dohoda a komunikace se zaměstnancem. V některých případech bude možné se domluvit na práci z domova. Pokud pochybnosti přetrvávají a dohoda se zaměstnancem není možná, má zaměstnavatel právo požadovat mimořádnou zdravotní prohlídku za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Mimořádnou zdravotní prohlídku zajišťuje Váš poskytovatel pracovně lékařských služeb, je vhodné jej předem o záměru informovat a případně s ním tuto situaci konzultovat.

Může zaměstnavatel nařídit dovolenou?

Čerpání dovolené je možné nařídit nejméně 14 dnů dopředu. Pokud tedy víte, že Vaši zaměstnanci plánují dovolenou v rizikových destinacích dostatečně dopředu, můžete jim dovolenou o 14 dnů prodloužit. Ale není jistota, že budou 14 dnů v ČR nebo doma.

V případě pochybností a bez potvrzení, že zaměstnanec má nařízenu karanténu nebo je dočasně práce neschopný, můžete tzv. poslat zaměstnance na překážky, tedy mu nařídit, aby se po určitou dobu nedostavoval do práce, půjde však o překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. V žádném případě nemůžete nařídit, aby si zaměstnanec vzal neplacené pracovní volno, to je možné jen na základě dohody.

Co v situaci, kdy moji zaměstnanci mají děti, jejichž škola byla uzavřena, a které není možné nechat samotné doma

Stejně jako v předchozích případech je možné domluvit práci z domova nebo dovolenou. Rodiče dětí do 10 let mohou zůstat doma na tzv. „ošetřovačce“ (zaměstnanec si požádá o tzv. ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení/školy, které mu vydá příslušné zařízení/škola). Půjde o překážku v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatel musí nepřítomnost v práci omluvit, ale náhradu mzdy poskytuje správa sociálního zabezpečení. Každý zaměstnavatel si musí posoudit, zda neumožní, aby děti byly přítomny s rodiči na pracovišti, zda věc nebude řešit ve spolupráci s odbory. Nepochybně je zde prostor pro zajištění individuálního hlídání např. prostřednictvím studentů vysokých škol, které byly v současnosti také uzavřeny.

Jaké další situace, které mohou teprve nastat – např. výpadek vstupů (surovin, subdodávek) nebo omezení odbytu

V případě, že dojde k problémům v důsledku výpadku vstupů (např. může dojít k tomu, že Vašemu dodavateli bude nařízena karanténa a v důsledku toho nebude schopen zajistit smluvené dodávky surovin, dílů), můžete poslat zaměstnance na překážky, půjde překážky na straně zaměstnavatele, tzv. provozní příčiny, které je třeba řádně zdokladovat, v takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. V případě, že důvodem pro překážky bude dočasné omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Co lze ještě doporučit

Zaměstnancům lze poskytnout dezinfekční prostředky (mýdla, gely apod.), ale také vitamíny. Je vhodné omezit služební cesty do zahraničí, zejména do prokazatelně rizikových oblastí, a omezit pořádání akcí s větším počtem účastníků. Doporučujeme každopádně věci řešit v klidu a věcně, nepodléhat strachu a šíření paniky. Zaměstnance objektivně informovat o situaci, jak ve firmě, tak i ve společnosti.

ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
PRAHA, BŘEZEN 2020

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v pondělí 24. února v Klubu Oko setkání se senátorem a starostou města Havlíčkův Brod Janem Teclem.

Diskutovat přišli nejen členové OHK, ale i zájemci, kteří se zajímají o připravované akce v rámci rozvoje města. Setkání zahájila Ludmila Dočkalová, předseda OHK Havlíčkův Brod. Jan Tecl seznámil přítomné s vyrovnaným rozpočtem města Havlíčkův Brod na rok 2020 ve výši 623 milionů korun. Investice se plánují na stavbu mateřské školy Konečná a parkovacího domu u nové budovy krajské knihovny. Rekonstrukce komunikace v Dolní a Žižkově ulici začne v březnu a potrvá do listopadu. Dojde k zjednosměrnění těchto ulic. Bude se jezdit na Žižkov ulicí Na Ostrově a zpět do Dolní ulice a dál Žižkovou ulicí. Vznikne kruhový objezd. Město bude pokračovat i ve stávajících pracích. Jednou z nich je například rekonstrukce silnice mezi Pleasem a Jihlavskou ulicí.

Další rekonstrukce čeká Jahodovu ulici a také chodníky sídliště Na Výšině. Jan Tecl se také zmínil o své práci v Senátu PČR, kde zastupuje obvod č. 44 – území části bývalého okresu Havlíčkův Brod a Chrudim.Účastníci setkání se mohli ptát na současné dění v Havlíčkově Brodě. Jedním z dotazů byl připravovaný územní plán v Čechově ulici. Obyvatelé mají obavu, že zde vznikne průmyslová zóna a bude konec klidné čtvrti. Starosta Jan Tecl vysvětlil, jak vzniká územní plán a kdo má možnost ho připomínkovat.
Dál v debatě zazněla obava o zhoršení už dosti kritického parkování aut na sídlišti Na Výšině, kde se mají postavit tři pětipatrové bytové domy. K práci senátora byl učiněn dotaz, zda by se nemohl v rámci legislativy vrátit do povinné výbavy cyklistů zvonek. Tento dotaz asi u mnoha lidí vzbudí úsměv na tváři. Bohužel je dost cyklistů, kteří jezdí na cyklostezkách rychle a nemají možnost dát o sobě vědět chodcům.

Celý článek na Vysočina News

 

 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala dne 12. února 2020 v prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči II. ročník krajského kola odborné soutěže „T-PROFI – TALENTY PRO FIRMY“. Jedním z hlavních cílů soutěže je přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Úkolem pěti soutěžních týmů (družstva složená ze tří žáků 5. třídy základní školy, tří studentů 2. ročníku střední školy a kapitána družstva, kterým je zástupce firmy) bylo sestrojení funkčního modelu jeřábu ze stavebnice Merkur podle montážního návodu.

Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si v letošním roce odnesl domácí třebíčský tým zastoupený firmou Výtahy, s. r. o. a složený z žáků Základní školy Třebíč, Benešova 585 a Střední průmyslové školy Třebíč. O druhé místo se díky shodnému počtu bodů dělil tým zastupující okres Žďár nad Sázavou (COMPAS robotika, s. r. o. , ZŠ Zámek Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) a tým zastupující okres Jihlava (BOSCH DIESEL s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava).

Dalšími účastníky soutěže byly týmy z okresů Pelhřimov (Conteg spol. s r. o., ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Havlíčkův Brod (Galatek a. s., ZŠ Vlastějovice, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Leden n. Sázavou).

Jako odměnu za účast v soutěži obdrželi všichni soutěžící power banky a členové vítězného týmu obdrželi navíc sady šroubováků, které do soutěže věnovala firma Wera Werk s. r. o.

Třebíčský tým si svým vítězstvím zajistil postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 16. dubna 2020 v Praze.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v závěru ledna v kavárně Cafe – art Oko pro své členy setkání s Igorem Zahrádkou, generálním ředitelem a spolumajitelem společnosti B:TECH, a. s.

Přítomní účastníci se seznámili s účasti na podnikatelské misi organizovanou vládou ČR a Hospodářskou komorou ČR do Turecka, která se uskutečnila ve dnech 2.- 4. září 2019.
„První překvapení pro misi bylo, že Hospodářská komora ČR pro podnikatele připravila let vojenským speciálem CASA. Bylo dobrodružné letět tímto letadlem, ale letí poloviční rychlostí než dopravní letadla. Cesta do Ankary trvala skoro šest hodin,“ řekl na úvod Igor Zahrádka.

Hospodářská komora během mise organizovala dvě podnikatelská fóra, v Ankaře a v Istanbulu. V podnikatelské delegaci byli zástupci 40 českých firem zabývající se dodávkami energetických celků na klíč či komponent pro jadernou a klasickou energetiku, tak i společnosti působící v oblastech obranného průmyslu a bezpečnostní techniky. Přínosem mise pro firmu B: TECH, a. s., bylo získání nových zakázek.

 • DSC_0612
 • F1
 • F2
 • F3

Celý článek na Vysočina News.

 

MAS Královská stezka o.p.s. si dovoluje srdečně pozvat všechny na seminář k 4. výzvě MAS Programu rozvoje venkova (Fiche 1, 3 a 4)

Datum konání: 27. ledna 2020
Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry
Čas konání: od 15 hod

Program:

 1. Přivítání účastníků
 2. Představení vyhlašované Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch, Fiche 3 Potravinářství, Fiche 4 Zpřístupnění přírody (podmínky, kritéria přijatelnosti, oprávnění žadatelé, výše způsobilých výdajů)
 3. Proces podání Žádosti o dotaci na MAS, Portál farmáře
 4. Hodnocení a výběr projektů, průběh další administrace
 5. Dotazy a diskuze

Na setkání se těší: Mgr. Gustav Charouzek a zaměstnanci MAS, kontakt: 774 489 322, 603 201 840, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva ve formátu PDF

 

Rada Kraje Vysočina spustila sběr přihlášek a vyhlásila podmínky pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost na svém jednání 29. 10. 2019.

"Jste-li organizace, které není lhostejné téma společensky odpovědného chování, dobrovolně integrujete sociální a ekologická hlediska do každodenních operací a interakcí se zákazníky, je ojedinělé ocenění hejtmana Kraje Vysočina určeno právě vám," uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

 1. soukromý sektor:
  (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu)
  a.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
  a.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
  a.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
 2. veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
  b.1 obce,
  b.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
  b.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2019.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Udělení Ceny se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).

Uzávěrka přihlášek je stanovena do 31. 1. 2020. Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2020.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:

 • Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..