Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o podporu tradiční dobrovolnické akce: "Čistá řeka Sázava na Vysočině 2024".

Letošní ročník čištění se bude konat v termínu od 8. 4. 2024 do 13. 4. 2024 na úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice.

Vzhledem k tomu, že aktivita je každoročně pořádána díky partnerům a sponzorům akce, budeme rádi za jakoukoliv drobnou finanční či materiální podporu.

Více informací o akci v přiloženém souboru.

Předem velmi děkujeme za zvážení vaší podpory.

S pozdravem Mgr. Lucie Šulcová
Čistá řeka Sázava na Vysočině 2024
Projektový manažer
MAS Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
kralovska-stezka.cz
603 201 840
cista-sazava.cz

 

Rádi bychom informovali o nové výzvě Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I. (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/) v rámci OP TAK, která je zveřejněná na webu MAS zde: https://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost/op-tak-1-vyzva/.

Předpokládané vyhlášení výzvy na naší MAS je 15. listopadu 2023.

Tato výzva je určena malým a středním podnikům (MSP), kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Věcně je výzva zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity (podporované aktivity):

 • robotizace, automatizace, digitalizace
 • web, cloud
 • komunikační a identifikační infrastruktura

Mezi nepodporované aktivity se řadí např:

 • prostá obnova majetku
 • pořízení kolových a pásových vozidel a strojů
 • stavební práce
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení atp.

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem, podmínkou výzvy je právě jedno místo realizace projektu. Tímto jsou tedy vyloučeny mobilní provozovny.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt, který musí být jednoetapový. Dotace je proplácena ex-post.

Na jeden projekt je možno získat podporu ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů, dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1,07 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů ve výši 7 %). Do způsobilých výdajů lze započítat dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, služby a nepřímé náklady - max. ve výši 7 % celkových způsobilých nákladů.

Aby bylo možné jednotlivé podnikatelské záměry v rámci OP TAK podpořit, je třeba vždy splnit dané podmínky výzvy:

 1. v případě pořízení jakýchkoliv "výrobních" technologií musí daná technologie zahrnovat příslušenství po manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu
 2. integrovat veškeré pořizované technologie s nadřazeným podnikovým informačním systémem (ERP, MES, MIS, atp.), příp. s nějakou cloudovou službou, jejímž prostřednictvím budou procesy řízeny. Není možné postavit podnikatelský záměr jen na pořízení solitérní technologie či služby, která nebude připojena do vnitropodnikové sítě žadatele a nebude integrována s nadřazeným podnikovým informačním systémem.
 3. pořizované technologie musí přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o prostou technologickou obměnu, musí pro společnost přinášet nové technologické řešení

Příklady přijatelných podnikatelských záměrů v rámci výzvy OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD):

 1. Výroba dřevěných truhlářských výrobků - pořízení robotického pracoviště na prořezávání pokosnic. Nový stroj by většinu většinu úkonů vyřešil sám prostřednictvím robotické ruky, čímž odpadá přítomnost pracovníka na pracovišti. Stroj by byl propojen i s vnitřním výrobním systémem ve firmě. Stačilo by jen v počítači zadat do systému, co se vyrábí, přistavit materiál a stroj by pak vše provedl sám.
 2. Automatizace výroby zubních náhrad zubní laboratoří - pořízení CAD/CAM výrobního centra zahrnujícího skener, CAD software, frézu a pec. Podmínkou podpořitelnosti projektu je integrace na úrovni všech pořizovaných technologií, veškeré technologie také musí umožňovat vzájemnou datovou komunikaci.
 3. Rozšíření e-shopu/webu firmy a jeho propojení se skladem
 4. Pořízení technologie pro vybavení hybridní prodejny 24/7 - nákup technologií umožňující bezobslužný provoz prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu, softwaru příp. cloudových služeb, které umožní fungování prodejny https://www.mpo.cz/.../podpora-prodejen-s-bezobsluznym.../

Veškeré informace lze nalézt na webu MAS Královská stezka.

 

U DPP momentálně platí, že z příjmu do 10 000 Kč měsíčně se neodvádí sociální pojištění (SP). Pokud brigádník uzavřel více dohod s několika zaměstnavateli a nepřekročí u nich tento limit, může si tak vydělat neomezenou sumu, ze které neodvádí pojistné. Novela přichází se zastropováním úlev u DPP, aby k takovým situacím už nedocházelo.

Nově vzniknou dva limity – pokud výdělek brigádníka překročí jeden nebo oba, bude jeho odměna podléhat sociálnímu pojištění. Ze mzdy se mu tak strhne 6,5 % pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede i své pojistné ve výši 24,8 %.

 • První limit: pokud brigádník pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, příjem nesmí překročit hranici 25 % průměrné mzdy. Jestliže si vydělá více, ze mzdy bude třeba odvést SP.

Příklad: Průměrná mzda je pro rok 2023 stanovena na 40 324 Kč. Aby nevznikla povinnost odvádět SP, nesmí mzda brigádníka přesáhnout 10 081 Kč.

 • Druhý limit: když brigádník pracuje na DPP souběžně u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy. Při překročení tohoto limitu bude nutné odvést SP.

Příklad: Pokud je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pak si brigádník bude moct u více zaměstnavatelů vydělat maximálně celkem 16 130 Kč, aby nemuselo dojít k odvodu SP.

Podle informací MPSV bude každý zaměstnavatel odvádět pojistné jen z vyměřovacího základu, který zaměstnanci zúčtoval. Když si brigádník najde další přivýdělek, kde podepíše DPP a překročí uvedený 40% limit, Česká správa sociálního zabezpečení pošle zaměstnavatelům oznámení, že se tak stalo.

 

Vznikne registr dohod o provedení práce

Aby bylo možné hlídat nové limity, bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich. Podle informací z MPSV tento registr povede Česká správa sociálního zabezpečení.

Dle dostupných informací bude do tohoto registru moci nahlížet zaměstnavatel. Nikdo jiný do něj nebude mít přístup.

Zaměstnavatelé si budou muset dát pozor, aby včas plnili svou ohlašovací povinnost – nástupy a odchody zaměstnanců musí dle zákona nahlásit do 8 dní. Důležité bude také při nástupu nového brigádníka zjistit, zda podepsal DPP i někde jinde nebo jestli plánuje shánět další brigádu.

MPSV zvažuje i postihy pro zaměstnance

Ve hře jsou i postihy pro zaměstnance, který svému zaměstnavateli neoznámí, že má další DPP.

Postihem zaměstnance, pokud neoznámí svému zaměstnavateli (zaměstnavatelům) existenci dalších DPP, může být, že bude určen jako plátce pojistného sám zaměstnanec, tj. bude odvádět veškeré pojistné ze všech svých DPP namísto svých zaměstnavatelů. Doplňujeme, že se jedná pouze o návrh, který může v průběhu legislativního procesu doznat změn“, říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Brigádníci získají nárok na dovolenou

Už v únoru 2023 MPSV oznámilo další novinku: povinnost platit dovolenou brigádníkům pracujícím na DPP a na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U zaměstnanců pracujících na dohody se bude pro účely výpočtu nároku na dovolenou počítat s délkou pracovní doby 20 hodin týdně.

Nárok na dovolenou získají „dohodáři“ v případě, že splní obě níže uvedené podmínky (nestačí splnit pouze jednu z nich):

 • Pracovní poměr bude trvat nepřetržitě déle než 28 po sobě jdoucích kalendářních dní.

 • Zaměstnanec odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby, což znamená 4× 20 hodin, celkem tedy 80 hodin. Do této doby se budou započítávat i svátky a hodiny náhradní doby, které stráví například u lékaře nebo na jiných překážkách.

Příklad: Nárok na placenou dovolenou vznikne brigádníkovi, který si sjedná stabilní přivýdělek ke svému hlavnímu pracovnímu poměru a bude pracovat na DPP 2× týdně vždy po dobu 3 hodin. Nárok na dovolenou bude mít po cca 27 „směnách“, tedy po 13 týdnech.

Změna podle MPSV vychází z požadavků na sladění práva s Evropskou unií. Ta požaduje, aby měl každý pracovník nárok na placenou dovolenou alespoň 4 týdny za kalendářní rok za předpokladu, že dodrží zákonné podmínky pro její získání. Podmínky budou zakotveny v novele zákoníku práce.

O kolik se zvýší náklady na jednoho brigádníka?

Ukážeme si to na příkladu:

Firma zaměstná brigádníka na DPP na 6 hodin týdně. Hodinová odměna bude činit 250 Kč. Za měsíc si tedy brigádník na DPP vydělá cca 6750 Kč. V případě, že DPP bude trvat celý rok, vznikne brigádníkovi nárok na 4 týdny dovolené. Dovolenou si buď v průběhu trvání brigády vyčerpá, nebo mu zaměstnavatel při ukončení proplatí náhradu ve výši 6 000 Kč.

Když si brigádník později najde další přivýdělky na DPP u jiných firem a jeho celkové odměny překročí 16 130 Kč, tak:

 • každá firma navíc odvede 24,8 % na sociální pojištění z odměny, kterou brigádníkovi vyplácí;

 • přímo ze mzdy brigádníka se strhne odvod pojistného ve výši 6,5 %.

Jestliže si tedy brigádník v našem příkladu u jedné firmy přivydělává 6 750 Kč měsíčně, pak firma každý měsíc zaplatí svůj odvod zaměstnavatele 1674 Kč a k tomu 438 Kč, které strhne z brigádníkova platu.

Takto vypadá výsledná bilance:

 • Momentálně firmu tento brigádník stojí 81 000 Kč ročně.

 • Po aplikaci změn už to bude 87 000 Kč hrubé mzdy kvůli dovolené.

 • K tomu firma navíc odvede 24,8 % na sociálním pojištění, protože brigádník souběhem několika DPP překročil nové limity (vydělal si celkem více než 40 % průměrné mzdy).

 • Ve finále tedy firma zaplatí celkem 108 576 , což je o 34 % vyšší náklad než teď.

 • Vyšší náklady budou mít i ostatní zaměstnavatelé, u kterých brigádník pracuje.

 

Dne 4. 9. 2023 bude vyhlášena další výzva z Programu rozvoje venkova zaměřená na menší projekty v rámci opatření Podpora podnikání a cestovní ruch. Příjem žádostí bude probíhat od 25. 9. 2023 do 13. 10. 2023, podání Žádosti o dotaci na MAS.

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

 1. stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 4. nákup nemovitosti

Veškeré informace k výzvám jsou uvedeny na webu: http://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/.

Kontaktní osoba pro případné dotazy a konzultace:

Mgr. Lucie Šulcová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 603 201 840

 

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,

která se bude konat

ve čtvrtek dne 18. května 2023 v cafe-art OKO s.r.o.,

Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných členů
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 7. Změna STATUTU Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod
 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 9. Schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2023
 10. Schválení 2 delegátů a 1 náhradníka na XXXV. Sněm HK ČR v roce 2023
 11. Schválení 4 delegátů a 2 náhradníků na Členskou schůzi KHK KV v roce 2023
 12. Schválení kandidátů na funkci místopředsedy představenstva, člena představenstva a člena kontrolní komise KHK KV
 13. Diskuse
 14. Schválení usnesení
 15. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení Valné hromady OHK HB, od 16.30 hodin se koná náhradní Valná hromada OHK HB se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Ing. Ludmila Dočkalová Martin Sedlák
předseda představenstva OHK HB místopředseda představenstva OHK HB

 

Havlíčkův Brod 10. května 2023

 

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o podporu tradiční dobrovolnické akce: "Čistá řeka Sázava na Vysočině 2023".

Letošní ročník čištění se bude konat v termínu od 11. 4. 2023 do 15. 4. 2023 na úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice.

Vzhledem k tomu, že aktivita je každoročně pořádána díky partnerům a sponzorům akce, budeme rádi za jakoukoliv drobnou finanční či materiální podporu.

Více informací o akci v přiloženém souboru.

Předem velmi děkujeme za zvážení vaší podpory.

S pozdravem Mgr. Lucie Šulcová
Čistá řeka Sázava na Vysočině 2022
Projektový manažer
MAS Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
kralovska-stezka.cz
603 201 840
cista-sazava.cz

 

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,
která se bude konat v úterý dne 28. června 2022 v cafe-art OKO s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2021
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 7. Změna jednacího a příspěvkového řádu
 8. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2022
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, od 16.30 hodin se koná náhradní valná hromada se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 14. června 2022

Okresní hospodářské komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová

předsedkyně představenstva

 

Náš dlouholetý člen, společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., slaví třicet let své činnosti a při této příležitosti pořádá na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě minifest s podtitulem „Třicet let na scéně“.

Srdečně blahopřejeme ke kulatému výročí.