Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě uskutečnila Členská schůze Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. Delegáti zvolili na další tři roky nové vedení. Předsedou představenstva se stal Richard Horký, který zároveň působí jako předseda představenstva OHK Třebíč. Ve svém vystoupení před delegáty potvrdil své rozhodnutí pokračovat v nastoleném trendu především ve spolupráci s krajskou samosprávou a ještě více tuto spolupráci prohlubovat. Do představenstva byli zvoleni zástupci členských okresních hospodářských komor paní Ludmila Dočkalová a pan Aleš Kadlec za OHK Havlíčkův Brod, pan Jaroslav Huňáček a Rostislav Dvořák za OHK Jihlava, pan Martin Plachý a David Štursa za OHK Pelhřimov, pan Richard Horký a Petr Šmejkal za OHK Třebíč a pan Jiří Novotný a Jaroslav Miklík za OHK Žďár nad Sázavou.

 

Představujeme Vám projekt „Na správné místo“, který je realizován v rámci tzv. Teritoriálního paktu zaměstnanosti, jehož nositelem je v Kraji Vysočina Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina společně s dalšími partnery.

Projekt "Na správné místo" je určen mladým lidem do věku 25 let – uchazečům o zaměstnání a studentům posledních ročníků středních škol a učilišť, vyšších odborných a vysokých škol.

Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích trhu práce a zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou. Nabízí aktivity ke zvýšení osobních kompetencí a motivace a podpoří uplatnění účastníků na trhu práce. Projekt probíhá ve všech okresech kraje Vysočina od prosince 2016 do listopadu 2018.

Mezi klíčové aktivity projektu patří Job Point pro mladé, který poskytuje individuální kariérové poradenství a aktivní pomoc při hledání zaměstnání a zapracování na novém místě. Dále jsou to firemní dny, exkurze ve firmách a workshopy s personalisty, během nichž budou mít účastníci příležitost se seznámit s požadavky zaměstnavatelů a pracovním prostředím ve firmách a získat mnoho zajímavých informací, tipů a inspiraci pro směřování pracovní dráhy.

Prakticky zaměřený kurz rozvoje IT kompetencí prohloubí uživatelské dovednosti kancelářského software. Zařazen je také kurz finanční gramotnosti. Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby v maximální míře odrážely potřeby zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.

Podrobnější popis aktivit projektu:

Job Point pro mladé

Individuální kariérové poradenství, skupinové workshopy a aktivní pomoc při umístění na trhu práce a zapracování. To vše bude cílové skupině nabízet kontaktní místo Job Point pro mladé, který od února 2017 do listopadu 2018 funguje v prostorách Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod. Mezi témata připravovaných workshopů budou patřit například flexibilní formy zaměstnání nebo mapování kompetencí. Job Point pro mladé bude své služby nabízet v pravidelných konzultačních hodinách, vždy po předchozí domluvě. Termín je možno objednat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Exkurze ve firmách

Tříhodinové exkurze u zaměstnavatelů dle zaměření žáků posledního ročníku středních škol. Exkurze budou realizovány ve firmách s možností prohlídky hlavních provozů a seznámením se pracovním prostředím. Účastníci získají povědomí o firmách z daného oboru a regionu.  V okrese Havlíčkův Brod proběhnou 4 ročně, celkem tedy 8 za dobu trvání projektu.

Workshopy s personalisty

Dvouhodinové workshopy s personalisty proběhnou rovněž u zaměstnavatelů okresu Havlíkův Brod. Účastníci získají přehled o odborných a dalších požadavcích zaměstnavatelů, o firemní kultuře a budou mít možnost prohlédnout si pracovní prostředí a zázemí. Workshopy budou zaměřeny na různé obory. V okrese Havlíkův brod proběhnou 2 ročně, celkem tedy 4 za dobu trvání projektu.

Firemní dny

Zaměstnavatelé v rámci celodenních firemních dnů budou pracovníky projektu pozváni na jedno místo. Každá zúčastněná firma obdrží vlastní prostor, kde se bude moci prezentovat a komunikovat s návštěvníky. Účastníci firemních dnů budou mít možnost se o firmě něco dozvědět a absolvovat stručný rozhovor s personalistou. Získají tak představu o požadavcích a nabídkách spojených s firmou i konkrétními pracovními místy. Součástí dne budou doprovodné workshopy.  V okrese Havlíčkův Brod se v rámci projektu uskuteční jeden firemní den na podzim 2017, druhý potom v roce 2018.

Kurz Finanční gramotnosti

Nabídka tohoto kurzu preventivně reaguje na nejrozšířenější příčinu ekonomické neaktivity, kterou je upadnutí nezaměstnaných do "dluhové pasti". Kurz si klade za cíl rozvinout základní kompetence a zvýšit orientaci cílové skupiny v oblasti zacházení s financemi. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.

Kurz Rozvoj IT kompetencí

Za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a jejich snazšího uplatnění na trhu práce proběhnou v rámci projektu dva kurzy IT kompetencí. Jejich obsah bude přizpůsoben požadavkům zaměstnavatelů a potřebám účastníků. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.

 

 

Od 1. března 2017 jsou nově zajištěny  "ÚŘEDNÍ HODINY" v kanceláři Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 91, Havlíčkův Brod takto:

Úterý 10 - 13 hodin
Středa 10 - 13 hodin
Pátek 10 - 12 hodin

Mimo tuto dobu je možné si sjednat  individuální termín schůzky telefonicky (731 473 519 nebo 602 337 830).

 

Příklady úspěchů Hospodářské komory České republiky v legislativě

Národní legislativa

Agenturní zaměstnávání

Zabránili jsme zpřísnění agenturního zaměstnávání. Odmítli jsme návrhy na zavedení povinných
kvót agenturních zaměstnanců ve firmách. Vymezili jsme se proti zákazu řetězení pracovních
poměrů, který by zabránil opakovanému zaměstnávání agenturních pracovníků na dobu určitou.

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb je již realitou podnikatelského života. Prosadili jsme, aby se v první
fázi netýkala stánkového prodeje. Díky HK ČR mohou podnikatelé – OSVČ alespoň částečně
kompenzovat náklady na EET v podobě slevy na dani ve výši 5 000 Kč.

Zákon o omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě

HK ČR se v průběhu celého legislativního procesu ostře vymezovala proti zavedení pravidel
na omezení prodejní doby. Téma je však vysoce politické a zákon byl přijat. Obchody s prodejní
plochou nad 200 m2 tak nemohou během 7 svátečních dnů v roce otevřít, zatímco pro menší
obchody tento zákaz neplatí. Podařilo se nám však ve spolupráci s naším členem Svazem
obchodu a cestovního ruchu získat dostatečný počet senátorů, kteří podali ústavní stížnost
a žádají zrušení diskriminačních pravidel.

Stavební zákon

HK ČR volá po přijetí moderních pravidel, která zrychlí, zjednoduší a tím zároveň i zlevní celý
proces vedoucí přes územní povolení, posouzeni vlivů na životní prostředí (tzv. procedura EIA)
až po vydání stavebního povolení. Rozsáhlá novela stavebního zákona sice nezavádí princip jeden
úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí – jedna žaloba, má však potenciál zmírnit některé hlavní
problémy současné právní úpravy. Zajistili jsme zavedení či zkrácení lhůt pro jednání úřadů
v jednotlivých fázích celého procesu. Formou pozměňovacích návrhů prosazujeme zjednodušení
dokumentace společného povolení a prosazujeme zařazení vodoprávních děl do společného
řízení.

Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy

Navržené změny pracovního práva nepřináší deklarovanou flexibilitu trhu práce. Podařilo se nám
zabránit přijetí pravidel, která by významně zhoršila postavení zaměstnavatelů. Ministerstvo práce
a sociálních věcí například ustoupilo z původního návrhu zavést povinnou dovolenou i pro dohody
o pracovní činnosti. Zmírnilo i navrhované zpřísnění pravidel pro práci z domova.
HK ČR se soustavně vymezuje proti zrušení karenční doby, tedy prvních tří dnů pracovní
neschopnosti zaměstnance, kdy není poskytována žádná náhrada mzdy. Zároveň odmítáme
zavedení až 5 nárokových dnů tzv. indispozičního volna, což by zároveň se zrušením karenční
doby znamenalo významné navýšení nákladů zaměstnavatelů.

Vymezujeme se proti každoročnímu razantnímu navyšování minimální mzdy a obecně proti
institutu minimální mzdy jako takovému. Téma je ovšem čistě politické, proto důrazně žádáme
stanovení objektivních kritérií ve vztahu k reálnému výkonu národní ekonomiky a s ohledem
na budoucí vývoj.

Vysokorychlostní sítě

Pod tlakem HK ČR se tato problematika stala prioritou ministerstva průmyslu a obchodu.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí dopadá téměř na všechny stavby. Prosadili jsme, aby se
vyhodnocení vlivů záměru primárně zaměřovalo na významné vlivy na životní prostředí. Zajistili
jsme prodloužení úvodní platnosti stanoviska EIA z 5 na 7 let.

Nově vznikající odpadová legislativa

HK ČR je jedním ze zásadních partnerů pro ministerstvo životního prostředí v této oblasti. Jedná
se o komplexní problematiku celého odpadového hospodářství, kdy odpad není pouze závěrečná
fáze životního cyklu. Odpad je též významnou surovinou a v této optice je třeba s ním
do budoucna nakládat.

Obecně k roli HK ČR v legislativním procesu

Je třeba vnímat, že právní normy jsou často výsledkem politických dohod a plnění programového
prohlášení konkrétní vlády. Proto jsou aktuálně například v oblasti zaměstnanosti a sociální
politiky navrhována opatření, která zatěžují podnikatelské prostředí. Posláním HK ČR je
prosazování a ochrana zájmů podnikatelů. Proto se HK ČR vůči uvedeným snahám soustavně
a důrazně vymezuje, což dokazují výše uvedené úspěchy na poli národní legislativy.

Evropské úspěchy – úspěšné iniciativy HK ČR

Pevný vnitřní trh

HK ČR iniciovala vznik prohlášení EUROCHAMBRES „Pevný vnitřní trh“, ve kterém odmítá
vytváření národních bariér na vnitřním trhu jako uplatňování minimálních mezd v členských
státech na zahraniční dopravní operace a vítá rozhodnutí Evropské komise podniknout právní
kroky proti zemím, které protekcionistická opatření přijímají. Tato iniciativa HK ČR byla následně
adresována předním představitelů české vlády, zahraničních vlád a institucím Evropské unie.

Revize směrnice o vysílání pracovníků

HK ČR se výrazně ohradila proti navrhovaným cílům směrnice, například zrušení rozdílů mezi
mzdami vyslaných a místních pracovníků. HK ČR iniciovala příspěvek EUROCHAMBRES do veřejné
konzultace Evropské komise k tomuto návrhu, ve kterém revizi směrnice zamítla.

Evropský pilíř podnikatelských práv

HK ČR podpořila přijetí tzv. Evropského pilíře podnikatelských práv. Iniciativa vznikla v zájmu
zachování a posílení evropského sociálně tržního hospodářství a měla by se stát cenným
doplňkem k evropskému pilíři sociálních práv. Dokument byl schválen na plenárním zasedání
EUROCHAMBRES v říjnu 2016.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod podporuje neziskovou dobrovolnickou akci Čistá řeka Sázava na Vysočině.

Více informací >

 

V říjnu 2016 se uskutečnilo setkání podnikatelů okresu Havlíčkův Brod s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc.

 • 0_UVODNI

Více informací >

 

Představenstvo Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod Vás zve na společné pracovní setkání členů OHK HB se zástupcem České inspekce životního prostředí nad tématem:

„ČINNOST ČIŽP V KRAJI VYSOČINA“

Program:

Agenda České inspekce životního prostředí

 • působnost a kompetence ČIŽP v oblasti životního prostředí
 • kontroly, sankce, nápravná opatření
 • příklady z praxe, čeho se vyvarovat
 • dotazy, diskuse

Termín konání: pondělí 3.10.2016 od 16.00 hod.

Místo konání: Hotel Slunce, Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod

Přednášející: Ing. Jan Panský – ředitel oblastního inspektorátu

Svoji účast potvrďte do 26.9.2016 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těším se na setkání.

Ing. Ludmila Dočkalová
předsedkyně představenstva
OHK Havlíčkův Brod

Pozvánka ve formátu PDF

 

Podnikání stále více zatěžuje nesmyslná byrokracie. To byl jeden ze závěrů setkání představenstev Krajských hospodářských komor Pardubického kraje a Kraje Vysočiny.

Zástupci podnikatelů si vzájemně představili aktivity jednotlivých komor, které přispívají k formování podnikatelského prostředí a k hájení zájmu, jak malých podnikatelů, tak i velkých zaměstnavatelů. Dohodli se na  společných postupech při prosazování rovnocenného a sociálně smírného prostředí, které bude ku prospěchu hospodářského rozvoje obou regionů. První setkání proběhlo v úterý 12. 4. 2016 v krásných prostorách Restaurace Pod Starou radnicí v Havlíčkově Brodě.

 • img_0919
 • img_0920

Vedení komory z Vysočiny seznámilo s projektem Analýza podnikatelského prostředí, kterou právě realizují. Slibují si od ní získání konkrétních informací od zaměstnavatelů k zahraničnímu exportu, spolupráci se středními školami, inovacím, bariérám v podnikání a další. Jednou z otázek průzkumu je i názor na vládou připravované zavedení povinného indispozičního volna či zrušení 3denní karenční doby.

Partneři z Pardubického kraje zase představili úspěšnou spolupráci s Vysokou školou s pozitivními dopady na inovace a zvyšování konkurenceschopnosti českých firem.

Zástupci obou hospodářských komor považují toto setkání za začátek dlouhodobé spolupráce.

V Havlíčkově Brodě dne 13. 4. 2016

Zpracovala: Ing. Ludmila Dočkalová

 

Okresní hospodářská komora v Havlíčkově Brodě zve své členy  na společné setkání
podnikatelů s představiteli Rady města Havlíčkův Brod, které se koná dne 25. ledna 2016.

Podrobnější informace v pozvánce.

 

V úterý 24. listopadu 2015 se uskutečnilo jednání představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s. Vedle předsedů jednotlivých okresních hospodářských komor Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Třebíče, Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou se jednání zúčastnil také člen představenstva Hospodářské komory České republiky Ing. Martin Plachý, Ph.D., předseda představenstva KHK KV Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, ředitel KHK KV Ing. Tomáš Prchal a další hosté.

Účastníci jednání si se zájmem prohlédli výrobní provoz havlíčkobrodské tiskárny a při komentované prohlídce se seznámili s technologií výroby knih. Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. patří mezi největší výrobce knih v České republice a v současné době zaměstnávají 140 zaměstnanců. V letošním roce vyrobí téměř 9 mil. kusů knih a očekávají tržby přesahující 200 mil. Kč, což bude historicky nejlepší výsledek za dobu existence akciové společnosti. Na letošní rok připadá výročí 165 let od založení knihtisku v Havlíčkově Brodě.

 

 • hk1
 • hk2
 • hk3

Na tomto jednání představenstvo Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina schválilo projekt Prosperita kraje i pro budoucí generace. Cílem projektu je zmírnit zápornou fluktuaci obyvatel Kraje Vysočina a přispět k prosperitě podniků a tím i našeho kraje.

Představenstvo dále projednalo výsledky aktuálního průzkumu. Hospodářská komora České republiky od samého začátku protestuje proti zavedení elektronického kontrolního hlášení k DPH a upozorňuje na negativní na podnikatelskou veřejnost. Do současné doby vláda nejenže nenavrhla žádné zjednodušení jiných agend, ale ani nezajistila dostatečnou informovanost o této problematice. Z tohoto důvodu se KHK KV rozhodla provést průzkum mezi svými členy o jejich připravenosti na tuto novou povinnost. Průzkum byl realizován v období od 16. do 20. listopadu 2015.

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že:

 1. celkem 61 % dotazovaných firem o kontrolním hlášení k DPH buď vůbec neví nebo na něj nejsou dostatečně připraveni.
 2. firmy se obávají především nárůstu byrokratické zátěže (81 % respondentů), příliš vysokých sankcí při pochybení (73 %) a odevzdání obchodně citlivých údajů (58 %).
 3. jen 6 % respondentů se zavedením kontrolního hlášení k DPH nemá žádný problém.

Průzkum potvrdil neinformovanost a nepřipravenost většiny podnikatelů na tuto novinku, která od 1.1.2016 způsobí řadu byrokratických problémů. Hospodářská komora ČR momentálně usiluje alespoň o půlroční zaváděcí období, na které by se zákonem stanovené sankce nevztahovaly.

Ing. Ludmila Dočkalová
místopředsedkyně představenstva
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina